Privacy Statement


Privacy- en cookiebeleid Vuurwerk Lindenholt

Artikel 1 Algemeen

 1. Vuurwerk Lindenholt hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van onze (website) bezoekers en zullen derhalve uiterst zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. In ons Privacy- en Cookie beleid wordt u geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens van bezoekers op onze website en in het kader van onze dienstverlening aan klanten.
 2. Vuurwerk Lindenholt gaat zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Het uitgangspunt is dat we uw privacy optimaal respecteren en willen beschermen. Onze werkwijze hebben we om die reden in overeenstemming gebracht met de geldende AVG.

Artikel 2 Verwerkingsverantwoordelijke

 1. Vuurwerk Lindenholt is een vuurwerk winkel en richt zich op de verkoop van vuurwerk op de particuliere markt. Als consument bieden wij u de mogelijkheid tot online bestellen van vuurwerk. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken we bij de uitvoering van onze dienstverlening samen met andere organisaties of bedrijven.
 2. Voor de diensten van Vuurwerk Lindenholt worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Onder het verwerken verstaan we al het gebruik van uw persoonsgegevens. Hierbij kunt u denken aan het opslaan, aanpassen, doorsturen of verwijderen van deze gegevens.
 3. De verwerkingsverantwoordelijke is:
  Tuincentrum Lindenholt gevestigd aan de St. Agnetenweg nr. 74, 6545 AW, te Nijmegen
 4. Vragen op het gebied van privacy kunt u stellen via info@vuurwerklindenholt.nl

Artikel 3 Soorten gegevens

 1. Op het moment dat u onze website bezoekt en/of gebruik maakt van onze website, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee u toegang heeft. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies. De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn: Browsergegevens, duur van uw bezoek, pagina’s die u bezoekt, links waar u op klikt, verbindingsgegevens zoals het IP-adres en uw locatiegegevens op basis van uw IP-adres. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Vuurwerk lindenholt verkocht aan derden.
 2. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Wat wij verwerken is immers afhankelijk van welke functionaliteiten u op onze website kiest of gebruik maakt. Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze website gebruikt, kunnen wij onderstaande gegevens van u verwerken of worden deze gegevens ten behoeve van ons door derden verwerkt. Voor het verwerken van onze administratie vragen we om uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden daarnaast ook gebruikt voor belangrijke meldingen omtrent de aankoop van onze producten en informatie daaromtrent. In het kader van het afhandelen van de facturen en betalingen, bewaart vuurwerk lindenholt tevens uw betaalgegevens. Informatie aanvragen via de pagina contact, technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website.
 3. Enkel wanneer wij bijzondere persoonsgegevens nodig hebben om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, wanneer dit is toegestaan bij of krachtens de wet of wanneer u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, zullen wij bijzondere persoonsgegevens verwerken. Met bijzondere persoonsgegevens worden gegevens die gevoelig kunnen zijn bedoeld.

Artikel 4 Grondslagen voor de verwerking

 1. Vuurwerk Lindenholt baseert de verwerking van uw persoonsgegevens op verschillende rechtsgronden. Een groot deel van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, verwerken wij omdat dit noodzakelijk is om onze overeenkomst met u na te komen (zie art. 6 lid 1 sub b AVG).
 2. Daarnaast baseren wij de verwerking van uw persoonsgegevens ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (zie art. 6 lid 1 sub f AVG).
 3. Verder baseren wij de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van ondubbelzinnige toestemming (zie art. 6 lid 1 sub a AVG).

Artikel 5 Doeleinden voor de verwerking

 1. Vuurwerk lindenholt verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:
  • gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de websites.
  • om u de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze websites.
  • om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan.
  • om u een offerte op maat te kunnen sturen naar de opgegeven specificaties.
  • om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
  • om u gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden op de verschillende websites van Vuurwerk lindenholt.
  • om u gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van uw interesses (zie ook het kopje profilering).
  • om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
  • om de functionaliteit van onze websites te verbeteren.
 2. Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan die hierboven staan beschreven.

Artikel 6 Persoonsgegevens en derden

 1. Vuurwerk lindenholt deelt uw persoonsgegevens niet! Alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Vuurwerk Lindenholt, zoals de IT-leverancier.
 2. Vuurwerk lindenholt maakt gebruik van de diensten van derden om uw persoonsgegevens te verwerken. Deze treden op als verwerker voor Vuurwerk lindenholt. Uw persoonsgegevens worden door onze bewerkers verwerkt op beveiligde servers binnen de EU.

Artikel 7 Bewaartermijnen

 1. U mag Vuurwerk Lindenholt te allen tijde verzoeken de door u verstrekte gegevens te verwijderen.
 2. Wanneer u Vuurwerk Lindenholt niet verzoekt de door u verstrekte gegevens te verwijderen dan bewaren wij uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het verlenen van onze diensten.
 3. Voorgaande bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering of wanneer we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil.

Artikel 8 Beveiliging van persoonsgegevens

 1. Vuurwerk lindenholt hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.
 2. Vuurwerk lindenholt werkt met beveiligde verbindingen en we nemen de nodige maatregelen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging.
 3. In het geval Vuurwerk Lindenholt gebruikt maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Vuurwerk Lindenholt in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Artikel 9 Privacy rechten van betrokkenen

 1. Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen naar info@vuurwerklindenholt.nl. U ontvangt binnen drie weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Artikel 10 Bezwaar

 1. Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vuurwerk lindenholt.
 2. U kunt bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk zijn voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
 3. U heeft ook het zogenoemde recht op gegevensoverdracht. Het recht op gegevensoverdracht houdt in dat u het recht heeft om de op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u aan Vuurwerk lindenholt heeft verstrekt in een overzichtelijke vorm te verkrijgen.

Artikel 11 Klachten

 1. Mocht u een klacht hebben of een andere vraag omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u een e-mail sturen naar info@vuurwerklindenholt.nl.
 2. Vuurwerk Lindenholt zal uw klacht in behandeling nemen en uiterlijk binnen drie weken reageren.

Artikel 12 Wijzigingen

 1. Vuurwerk Lindenholt heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
 2. Vuurwerk Lindenholt raadt u dan ook aan om regelmatig deze privacy policy op wijzigingen te controleren.
 3. Het huidige privacy statement is voor het laatst bijgewerkt per 20 november 2018.